ANBI- Diaconie

ANBI-Diaconie Hervormde Gemeente Spannum-Edens.
 
Het RSIN nummer de Diaconie Hervormde gemeente Spannum-Edens is 824121946

Bestuur van het college van Diakenen.
 
Afke Wijnia, voorzitter
Doeke Harkema, secretaris.
Grietsje Stienstra, penningmeester.
 
Verkorte staat van baten en lasten diaconie met toelichting.

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.       

Begroting Diaconie 2020.pdf

 De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.


Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

De Diaconie van de Hervormde Gemeente Spannum –Edens bezit  ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het diaconale werk van de gemeente.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan  het diaconale werk van de gemeente

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconie