ANBI

1. Hervormde Gemeente Spannum-Edens (PKN)
   De Hervormde Gemeente Spannum -Edens te Spannum en Edens is een geloofgemeenschap , die behoort tot de 
   Protestantse Kerk in Nederland

2. Website www.kerkspannumiens.nl
    Op de website kunt u ook vinden het Beleidsplan van de Hervormde Gemeente Spannum -Edens

3. Het RSIN- of fiscaal nummer van de kerkvoogdij in Spannum en Edens.
    Het RSIN- of ficaalnummer is 002673368L01 (dit is eveneens het RSIN nummer van de kerkgemeenschap Edens, die          onderdeel is van de Hervormde Gemeente Spannum-Edens )

4.  Het RSIN-nummer van de Diaconie Spannum- Edens
     Het RSIN- of fiscaal nummer van de Diaconie Hervormde Gemeente Spannum-Edens is 824121946

5.  Contact
     Contactgegevens kunt u vinden bij contact.  
 
6. Bestuurssamenstelling kerkenraad per 3 maart 2019.
    geen predikant  ( Vacant )

    Ouderling
    Rommy Jorritsma
    Reinder Bakker

    Diakenen
    Doeke Harkema
   Afke Wijnia
   Grietsje Stienstra
    
   Ouderling Kerkrentmeester
   Adde Klaas de Boer
   Jelle Bouma
   Ype Breeuwsma 
 
   Kerkrentmeester
   Doede de Vries, kerkrentmeester Spannum.
   Jan Noordmans, kerkrentmeester Edens
   Jos Noordmans, kerkrentmeester Edens

  7. Kerkorde 
   De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak         die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.Deze kerkorde is te vinden op de website van de                  landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland
 
 8. Beloningsbeleid.  
     De 
 beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten.
     De
 hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
     
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland