Kerkvoogdij Spannum

 
Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiele middelen en de gebouwen van de gemeente.
Het college bestaat uit drie leden.

Samenstelling college van kerkrentmeesters van Spannum.
Adde Klaas de Boer, voorzitter ouderling-kerkrentmeester
Doede de Vries, secretaris kerkrentmeester
Jelle Bouma, penningmeester ouderling-kerkrentmeester
 
De leden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.
 
Jaarlijks wordt een begroting een jaarrekening opgesteld.
Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuiteit.
 
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten.
Aan de kerkleden wordt elk jaar via vrijwillige bedragen gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
De gemeente Spannum -Edens bezit daarnaast ook nog g vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. .
Deze middelen worden in de gemeente van Spannum beheert door de Stichting Vermogensbeheer Hervormde Gemeente van Spannum.
De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
De Hervormde Gemeente is de enige begunstigde van de Stichting.
Wij ontvangen geen overheidssubsidie, behoudens voor de instandhouding van ons monumentale (kerk)gebouwen 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salaris voor de predikant .en de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
Begrotingen en Jaarrekeningen Hervormde Gemeente Spannum.
 
  Begrotingen
 
  Spannum Begroting 2019.pdf
 
  Spannum Begroting 2018.pdf
 
  Spannum Begroting 2017.pdf
 
   Jaarrekeningen

   Spannum Jaarrekening 2018.pdf
 
   Spannum Jaarrekening 2017.pdf
 
   Spannum Jaarrekening 2016.pdf