Diaconie

 
Diaconie Spannum - Edens.

Mevr A.Wijnia- Siderius, voorzitter

Dhr.D. Harkema, secretaris
Sybrand Roordastrjitte 4
8843KN Spannum.
doekeharkema@hetnet.nl

Mevr. Y. Hanenburg Seinstra, penningmeester

Banknummer : NL71RABO0372001343

 
De diaconie heeft een eigen begroting en een financieel verslag, werft gelden en verricht betalingen. Diakenen dragen er zorg voor dat diaconaal geld op een diaconaal verantwoorde wijze wordt beheerd en besteed. Het College van Diakenen legt jaarlijks verantwoording af aan de kerkenraad en aan de kerkelijke gemeente door het opstellen van een jaarrekening.

De diaconie van Spannum- Edens ontvangen opbrengsten uit pacht van een klein stukje land, maar hoofdzakelijk uit de collectes in de kerkdiensten en eventueel uit vrijwillige bijdragen.