Stichting Vermogensbeheer

Stichting Vermogensbeheer Herv. Gemeente Spannum

 De  Stichting Vermogensbeheer Hervormde gemeente  Spannum heeft RSIN nummer 816642667
 Het nummer van de Kamer van Koophandel is 41005530

 Na 1 januari 1995 is er sprake van een college van kerkrentmeesters en is er sprake van "aangepast beheer” en dient de kerkorde te worden gevolgd ook in het beheer van de kerkelijke goederen.

Dat betekent dat in gevallen van aankoop en verkoop en verpachting van de kerkelijke goederen het verplicht was advies van de Provinciale Kerkvoogdij Commissie te vragen en dat advies ook te volgen.

Gezien de ervaringen die er waren met deze commissie hadden de kerkvoogden en notabelen zorg over het kunnen volgen van een eigen koers en werd de Stichting Vermogensbeheer opgericht voor het beheer van de kerkelijke goederen.
De overdracht van de kerkelijke goederen aan de stichting heeft ook eind 1994 plaats gevonden.
Daarbij was het noodzakelijk dat de pachters instemden met de overdracht naar een stichting en bij deze transactie afzagen van hun voorkeursrecht conform de pachtwet. Alle pachters hebben met de overdracht ingestemd.

In december 2004 is de niet kerkelijke stichting omgevormd naar een kerkelijke stichting overeenkomstig de Generale Regeling voor stichtingen van de Protestantse kerk in Nederland.

Inmiddels waren de Hervormde kerk, de Gereformeerde kerk en de Lutherse Kerk gefuseerd en in dat kader was er ook sprake van een aanpassing van de kerkorde.
In de nieuwe kerkorde was geen sprake meer van een verplicht te volgen advies van bovenplaatselijk kerkorganen bij het beheer van de kerkelijke goederen.
Het stichtingsbestuur heeft in 2004 besloten het verzoek van  de Regionale Commissie voor de Behandeling van Beheerszaken te volgen en de statuten te wijzigen door de voorgestelde wijzigingen in de statuten op te nemen.

In 1995 bestond het bestuur uit acht leden. Drie leden vormden het dagelijks bestuur. Na 2004 is het bestuur van de stichting verkleind tot uiteindelijk 3 leden.
De toezicht houdende functie door het algemeen bestuur van de stichting werd immers overgenomen door de kerkenraad conform de gewijzigde statuten.
De stichting beheert ca 126 ha grasland dat wordt uitgegeven in pacht en erfpacht.
Er wordt naar gestreefd dat het college van kerkrentmeesters een personele Unie vormt met het bestuur van de stichting.
De Hervormde kerk van Spannum- Edens is de enige begunstigde van de stichting.

Onderstaaand treft u de Statuten van de Stichting Vermogensbeheer van de Hervormde Gemeente Spannum-Edens aan.

 StatutenStichtingSpannum.pdf